HỆ THỐNG VĂN BẰNG ÚC – AUSTRALIA QUALIFICATIONS FRAMEWORK

Du học học bổng Úc

Ở Úc, du học sinh sẽ tiếp thu một nền giáo dục độc đáo – một phương thức học tập khuyến khích sự suy nghĩ cải tiến, sáng tạo và độc lập. Quý vị sẽ xây dựng những kỹ năng giúp bản thân những lợi thế về mặt học tập, cá nhân và chuyên môn.

Sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục của Úc và hệ thống giáo dục của nhiều nước trên thế giới được thể hiện qua Hệ Thống Văn Bằng Úc – Australian Qualifications Framework (AQF). Ðây là một hệ thống quốc gia do chính phủ thiết lập, liên kết các khóa học và các bằng cấp. Hệ thống AQF bao gồm các trường Đại học, Cao đẳng chuyên nghiệp, đào tạo và giáo dục phổ thông.
Hệ thống AQF cho phép học sinh chuyển cấp hoặc chuyển trường một cách dễ dàng miễn là học sinh hội đủ các yêu cầu của thị thực du học. AQF cho phép học sinh sự linh động trong việc hoạch định nghề nghiệp và khuyến khích học sinh tiếp tục việc học để đạt được bất kỳ thay đổi nghề nghiệp nào cũng như những thay đổi về lối sống.
AQF quy định những chính sách thẩm định và cấp chứng chỉ chẳng hạn như những Văn Bằng Cao Ðẳng và Cử Nhân.
Ví dụ: quý vị có thể xin miễn giảm một số tín chỉ (môn học) cho một khóa học nào đó vì đã có kiến thức và những kỹ năng trong quá trình học tập, đào tạo, làm việc và kinh nghiệm sống trong quá khứ. Một khi tình trạng của những bằng cấp đã có được xác định, quý vị có thể chọn những khóa học thích hợp ở bất kỳ nơi nào trên nước Úc. Ngay cả trong trường hợp học sinh chỉ hoàn tất một phần bằng cấp trong hệ thống AQF, họ cũng được cấp giấy Chứng Nhận Kết Quả Học Tập (Statement of Attainment).
Hệ thống AQF bao gồm 13 văn bằng quốc gia thuộc các cấp độ:
– Các trường Trung học phổ thông
– Các trường dạy nghề và đào tạo
– Các trường giáo dục Cao đẳng (chủ yếu là các trường Đại học)
Một số bằng cấp AQF có thể do một hoặc nhiều cấp độ giáo dục khác nhau giảng dạy.
Ví dụ:
– Cả hai đẳng cấp chuyên nghiệp & đào tạo và phổ thông có thể mở các khóa/môn dạy nghề và đào tạo cho những học sinh theo đuổi Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Phổ Thông và Chứng Chỉ Nghề I-IV
– Học sinh có thể ghi danh học Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Phổ Thông tại một trường chuyên nghiệp & đào tạo
– Cả Đại học lẫn các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp & đào tạo đều có các khóa học ở trình độ Văn Bằng Chuyên Nghiệp (Diploma) và Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp (Advanced Diploma)
– Các trường Đại học và các trường Cao đẳng có thể cấp các Chứng Chỉ Nghề I-IV
– Các trường đào tạo và dạy nghề có thể liên kết với các trường Đại học để cung cấp các khóa học ở trình độ Cử Nhân cũng như Chứng Chỉ và Văn Bằng Hậu Ðại Học (Degree, Graduate Certificate and Graduate Diploma)
– Học tập các bằng cấp AQF có thể giúp học sinh chuyển tiếp đến các bằng cấp hoặc chứng nhận được quốc tế công nhận. Những bằng cấp hay chứng nhận này thường có tính cách kỹ nghệ chuyên môn.
– Ðể biết thêm chi tiết và các thí dụ điển hình, quý vị có thể vào khu mạng (website) của AQF để tìm hiểu xem các văn bằng AQF có thể giúp quý vị như thế nào trong việc chọn lựa một khóa học thích hợp cũng như tìm việc làm, hay thay đổi nghề nghiệp, hoặc tiếp tục đường hướng đã hoạch định.

vi
en_US vi