Đâu là sự khác biệt giữa thư chấp thuận nhập học có điều kiện (conditional offer) và thư chấp thuận nhập học không điều kiện (unconditionnal offer) của trường? Có phải học bổng nào cũng đòi phải có unconditional offer không?

Một lá thư chấp thuận không điều kiện dành cho những ứng viên đã đăng ký vào một chương trình học nào đó và được nhà trường chấp thuận mà không cần điều kiện kèm theo. Trong khi đó, một lá thư chấp thuận có điều kiện có nghĩa là nhà trường có thể đồng ý nhận bạn vào học, nhưng với một (hoặc vài) điều kiện đính kèm. Đôi khi điều kiện là bổ sung giấy tờ xác nhận trình độ tiếng Anh, Toán học, bảng điểm chính thức cho năm học cuối cấp… Tóm lại, những điều kiện này sẽ được ghi rõ trong thư và cũng sẽ có một thời hạn để bạn thực hiện các yêu cầu đó.

viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt