Tôi có đủ điều kiện cho Chương trình Miễn Visa không?

Bạn đủ điều kiện cho Chương trình Miễn Visa nếu bạn là công dân của quốc gia tham gia Chương trình Miễn Visa, có hộ chiếu đọc được bằng máy, sẽ đi công tác hoặc du lịch tạm thời dưới 90 ngày, đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình và đã có giấy phép thông qua Hệ thống Điện tử Ủy quyền Du lịch (ESTA).

Bạn phải là công dân của quốc gia đủ điều kiện tham gia Chương trình Miễn Visa thì mới được sử dụng chương trình này. Thường trú nhân của các quốc gia đủ điều kiện tham gia VWP sẽ không đủ điều kiện cho Chương trình Miễn Visa trừ khi họ cũng là công dân của các quốc gia đủ điều kiện tham gia VWP. Chúng tôi khuyên bạn truy cập trang web Chương trình Miễn Visa trước khi đến Hoa Kỳ để xác định xem bạn có đủ điều kiện tham gia VWP không.

viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt